Condicions d'ús

Les condicions generals d'ús d'aquesta pàgina web, són les que apareixen en aquest espai, i poden ser modificades en qualsevol moment i sense previ avís per part de Opticlic. Per poder estar informat de les condicions d'ús vigents en cada moment, li recomanem que visiti aquest apartat amb regularitat.

La compra de qualsevol article o la simple creació de comptes d'usuari implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús, així com l'acord amb la política de privacitat establerta per "opticlic.es".


Objecte:
L'objecte d'aquest apartat no és altre que regular les transaccions comercials que siguin dutes a terme mitjançant aquesta botiga, així com establir unes mínimes regles de civisme i respecte pel que fa a la gestió de comptes es refereix.


Variacions:
En qualsevol moment i sense previ avís, els preus i / o articles exposats en aquest lloc poden ser modificats.


Preus:
Els preus dels articles exposats a la botiga virtual, poden puntualment no ser exactes, en aquest cas, es contactarà telefònicament amb el client, i si és el seu desig es cancel·larà la compra donant lloc al reemborsament de la quantitat corresponent a la compra efectuada ( en el cas de pagament per avançat), sense donar lloc a cap tipus d'indemnització ni compensació econòmica addicional.

Els preus que es poden consultar a la pàgina web s'expressen SEMPRE en Euros amb IVA inclòs.

Els costos de transport, al dependre de múltiples variables, no s'inclouen en el preu dels articles exposats, però, seran mostrats prèviament a la finalització de la comanda.


Pagaments:
Les formes de pagament admeses per aquesta pàgina web, són les següents;


1.-Transferència bancària

2.- Targeta de crèdit (VISA-AMERICAN)

3.- Pay-Pal (comissió paypal a càrrec del client)

En el cas de pagar per avançat, la tramitació de la comanda tindrà lloc després de la confirmació que aquest hagi estat portat a terme. Aquesta confirmació s'obté entre les 48 i les 72 hores posteriors a la realització del pagament.

Particularitats del sistema de pagament i recàrrecs corresponents:

1.- Els pagaments amb, Visa i transferència bancària no tenen cap recàrrec pel sistema de pagament indicat.

2.- Les comandes mitjançant transferència bancària no seran tramitats fins a rebre el justificant del pagament, ja sigui mitjançant fax o correu electrònic. 

Garanties:

Les garanties de cada un dels articles seran les legalment establertes en cada cas, i és responsable d'elles el fabricant o, si no el distribuïdor o comerciant minorista.

En cap cas Opticlic és responsable de la correcta aplicació de les garanties dels articles. No obstant això, Opticlic es compromet a vetllar perquè els termes legalment establerts es compleixin rigorosament.

El comprador haurà, fer-se responsable dels costos de transport, telèfon, postals, etc. que es puguin originar durant el període de garantia.

Disponibilitat dels articles:

Si bé la intenció és tenir tots els articles en estoc, es pot donar el cas que en algun moment no sigui possible l'enviament immediat d'algun o alguns dels articles. En aquest cas, s'ha d'advertir al comprador de la incidència donant-li una data prevista estimada per al lliurament del / s article / s comprats a la botiga virtual, així com la possibilitat si ho desitja de desestimar la comanda.

Hi ha la possibilitat que per motius aliens a la voluntat de l'administració de la botiga virtual alguns articles pateixin modificacions en disseny o colors. En el cas que aquests canvis siguin mínims, això no donarà lloc a la cancel·lació de la comanda realitzada.

Usuaris:

Els usuaris de la botiga virtual de Opticlic, es comprometen a actuar d'acord amb els bons costums i el respecte per terceres persones, exposant en qualsevol cas a Opticlic qualsevol incidència que els portés a desconfiar de l'actitud d'altres compradors de l'espai.

En aquest sentit, Opticlic, es reserva el dret de suspendre aquells comptes l'ús resultés fraudulent, fins i tot per la simple sospita, i a procedir amb les accions legals que es considerin oportunes.

En el cas d'articles per a públic restringit, el comprador es compromet a adquirir únicament aquells productes per als que legalment estigui autoritzat.

Tant usuaris com a visitants de Opticlic, són coneixedors de la prohibició d'utilitzar les pantalles, formularis i altres elements de qualsevol de les pàgines incloses les seves seccions, apartats i tots els elements en elles continguts per a finalitats diferents de la consulta, compra d'articles en elles exposades, i les utilitats per a la qual específicament existeixi cadascuna de les opcions o serveis que s'hi inclouen, estant específicament prohibida la utilització dels formularis per a l'emissió de publicitat, i la incorporació de codis malintencionats per tal d'aprofitar la botiga virtual en benefici de terceres persones sense relació amb Opticlic. En el cas que pel motiu que sigui es detectessin usos fraudulents, Opticlic, prendria les mesures legals que considerés oportunes.

Reclamacions:

No s'admetran ni hi haurà responsabilitat de danys (incloent-hi els ocasionats durant el transport) o fallades en el funcionament dels productes llevat que el comprador ho notifiqui via correu electrònic Opticlic durant les 48 hores següents a la recepció de la comanda.

Aquest període de temps podria ser incrementat només en el cas que el fabricant del producte així ho especifiqués en la seva política de canvis.

No s'admetran reclamacions ni hi haurà responsabilitat per productes que difereixin en quantitat o especificacions dels donats al comprador tret que el comprador ho notifiqui via e-mail abans dels 7 dies següents a la data de recepció dels mateixos.

En el cas de fabricants que ofereixen serveis de suport i garantia directa, el comprador accepta l'obligació de dirigir-se a ells en cas de qualsevol reclamació. Per tot això, si en la recepció de la comanda l'embalatge sembla estar en males condicions, i hi ha la possibilitat que la comanda s'hagi deteriorat, us recomanem que no ho accepti.

Conflictes i mediació:

En el cas que s'arribés a produir algun conflicte com a conseqüència de compres que no arribessin a bon terme Opticlic, canalitzaria les possibles queixes i observacions de compradors per aconseguir així la ràpida resolució de qualsevol tipus d'incidència, recomanant en el cas que aquesta no sigui possible, la mediació d'Arbitratge de Consum, o si no, en cas de litigi jurídic, reconeixent als jutjats i tribunals d'Espanya com a jurisdicció competent per a les transaccions efectuades mitjançant aquesta botiga virtual.